Kvalitet, miljø og sikkerhet

Peikkos målsetting er hele tiden å levere produkter med høy kvalitet og arbeide på en miljøansvarlig måte. Våre produkter og tjenester er laget for å gjøre byggeprosessen til våre kunder raskere, enklere og mer pålitelig.

Verdensklasse produksjon

Peikko har strategi på produksjon i egen regi. Egenproduksjon sikrer kvalitet, så vel som fleksible og raske leveranser. For Peikko er det viktig at aktuell lagerbeholdning befinner seg nær kundene. Optimalisert produksjon og logistikk sikrer lønnsomhet.

Peikko har produksjonsenheter i Kina, Finland, Tyskland, Litauen, Slovakia og De forente arabiske emiratene. I tillegg til disse har vi mindre produksjon i Saudi – Arabia, Storbritannia og i USA.

 

Sertifiserte styringssystemer

Peikko er sertifisert i henhold til følgende ledelses- og styringssystem standarder for kvalitet, miljø og sikkerhet: NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og SN-BS ISO 45001:2018.

De viktigste produksjonsenheter er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090.

Merk! Alle produktrelaterte dokumenter som typegodkjenning og ytelseserklæring (DOP) finnes under hvert spesifikt produkt på nettsiden.

 

Retningslinjer for kvalitet, miljø og sikkerhet

Peikkos virksomhet bygger på lokal og pålitelig kundeservice, meget god kompetanse i FoU og produksjon. Det innebærer godt samarbeid med kunder og andre interessenter i samfunnet. Vårt overordnede mål er hele tiden å levere høy kvalitet og arbeide på en miljøansvarlig måte. Peikko Groups prinsippdokument for kvalitet og miljø

Peikko arbeider kontinuerlig for bedring av helse, miljø og sikkerhet for ansatte, kunder og entreprenører. Vår visjon er å utmerke seg på arbeidshelse, sikkerhet og null skader i hele virksomheten. Vi oppnår det ved å fokusere på hvordan vi arbeider – ved å velge sikkerhet først. Peikko Groups prinsippdokument for helse og sikkerhet

Generell informasjon om CE-merking

CE-merking betyr at en byggevare er produsert og kontrollert i henhold til en harmonisert europeisk standard (hEN) eller har en egen Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA). ETA kan være grunnlaget for CE-merking i tillfeller hvor ingen harmonisert EN standard er tilgjengelig. ETA er frivillig og kreves ikke av EU forskrifter eller for legalisering av produkter.

Produsenter kan bruke CE-merking for å opplyse om at produktet oppfyller harmoniserte europeiske standarder eller ha motatt ETA godkjenninger. Disse dokumentene definerer egenskapene produktene må ha for å få retten til å bruke CE-merking, de beskriver også hvordan produsenten av byggevarene er styrt og testet.

 

CE-merking av Peikkos produkter

Peikko produserer samvirkekonstruksjoner og betongforbindelser. Produktene kommer inn under forskjellige CE-merking hjemler ifølge Byggevareforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 305/2011) og (EU) Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EC). På nåværende tidspunkt er det ingen entydig eller klar forståelse av disse hjemlene, derfor kan bruken av direktivene variere i ulike land.

Bare CE-merket produkter kan brukes i konstruksjoner i Europa, hvis produktene som det gjelder har fått retten til CE-merking. Mange produkter for konstruksjoner kan ikke CE-merkes da det ikke er noen harmonisert standard som kan anvendes eller Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA). Det kreves ikke at disse produktene er CE-merket.  

Miljødeklarasjon (EPD)

En miljødeklarasjon (EPD) er et verifisert dokument som beskriver miljøprofilen til et produkt under hele livsløpet. Det er også kjent under det formelle navnet Miljødeklarasjon Type lll.

Produktenes miljøutførelse er grunnlagt på en livsløpsanalyse (LCA). LCA gir en oversikt over produktenes miljøpåvirkning. Bærekraften er enkel å vurdere når man har all relevant produktinformasjon i samme format.

Peikko Group Environmental Product Declarations are:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Group Environmental Product declarations for
DELTABEAM® and PETRA® Green are:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, Finland
EPD PETRA® Green, Lithuania
 

Standardisert kartleggingsmetode

Miljødeklarasjonene (EPD) er lagd i henhold til europeisk standard NS-EN 15804 Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner og standard NS-EN ISO 14025 Miljømerker og deklarasjoner.

Peikkos miljødeklarasjoner er primært for bruk i kommunikasjon mellom firma.

Livsløpsanalyser i disse Miljødeklarasjonene (EPD) oppfyller standard NS-EN 15804 Bærkraftige byggverk – Miljødeklarasjoner, NS-EN ISO 14040 Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Prinsipper og rammeverk, og NS-EN ISO 14044 Miljøstyring – Livsløpsvurdering – Krav og retningslinjer.

 

Miljødeklarasjonenes (EPD) egenskaper

Miljødeklarasjoner er

  • frivillige
  • grunnlagt på livsløpsanalyse (LCA)
  • informasjonstabeller for konstruksjonen
  • sammenlignbar
  • verifiserende
  • fleksibel
  • klar

 

Kontroll

Peikkos Miljødeklarasjoner (EPD) er tredjeparts-kontrollert i overensstemmelse med NS-EN ISO 14025 Miljødeklarasjon Type lll.

 

Publisering av Miljødeklarasjoner (EPD)

Peikkos Miljødeklarasjoner er publisert på Peikkos nettside www.peikko.com og på Bionova Ltd skytjeneste One Click LCA www.oneclicklca.com, hvor de kan bli brukt som komponenter til å vurdere deres innvirkning på hele bygningsnivå, for eksempel for å vise samsvar med reduksjonskriteriene til LEED v4s Bygningens Livsløpsanalyse eller for å fullføre Mat 01 LCA (livsløpsanalyse) for BREEAM sertifisering.

Miljødeklarasjoner er publisert i RTS-systemet og kan bli funnet her: http://epd.rts.fi/en